Alkuin och Karl den store

09.04.2013 22:35

 

Karl den stores vän och lärare.

Först bara fyra korta beskrivningar som kan vara bra att ha med sig i texten.

Den karolingiska minuskeln;

Latin skrevs ursprungligen bara med stora bokstäver (majuskler) av kantigt format, under den karolingiska renässansen vid Karl den stores hov utvecklades små bokstäver (minuskler) till en minuskelskrift, där man började bruka små och stora bokstäver som idag. Text var betydligt mer svårläst när alla bokstäver var stora och det dessutom ofta saknades mellanrum mellan orden och punkter, vad var det!

Anglosaxer;

Är de germaner som flyttade till Storbritannien och blev det dominerande folket där efter att romarna dragit sig undan.

De sju fria konsterna;

Under denna tid var de grundläggande (trivium, trivial) grammatik, dialektik och retorik och de mer avancerade (quadrivium) aritmetik, geometri, musik och astronomi.

Frankerna;

De var germaner men skilde sig från andra germaner på två punkter, de släppte aldrig taget om sin hemvist vid Rehn (andra germaner vandrade till nya områden) utan vidgade istället sitt område och de blev katoliker.

 

Litet porträtt av en medeltida lärare.

Alkuin, lärare under den karolingiska renässansen.

Den karolingiska renässansen anger det kulturella uppsving som ägde rum under Karl den stores tid (742- 814 e.Kr.). Karl kröntes till romersk kejsare 800 och är en betydande medeltidsgestalt. Riket han styrde över omfattade i dagens termer Frankrike, norra Italien och västra delen av Tyskland. Med denna renässans syftas på pånyttfödelsen av den fornkristna kulturen och det klassiska arvet. Bok illuminationer samt skapande av en ny skrift, den karolingiska minuskeln, var viktiga skeenden för den latinspråkiga kulturen i det katolskt kristna Europa.

Alkuin (ca; 735-804) var en anglosaxare från York i England av ädel ätt och en av sin tids mest lärda män. Kyrkoman, poet och lärare. Han prästvigdes aldrig, och han levde sitt liv som en munk men man vet inte om han egentligen var munk.

767 blev han föreståndare för katedralskolan i York som var känt som ett lärdomscenter i "de sju fria konsterna". Det var härifrån Alkuin hämtade sin inspiration till den skola han senare skulle förestå vid det frankiska hovet och hans stora intresse för poesi grundades också i York fastän att han stördes av att de stora poeterna inte bekände sig som kristna.

The voice of the people is the voice of God.

Vox Populi, Vox Dei

Skrivet i ett brev från Alkuin till Karl den store 798 e.Kr.

Alkuin reste för sin kungs räkning år 781 till Rom för att få en bekräftelse på att York hade förvärvat ärkebiskopsstatus. Under denna resa mötte han Karl den store i Parma och lät sig övertalas att komma till Aachen och verka vid palatsskolan där.

Karl hade där samlat många av tidens lärda och det var nog detta som lockade Alkuin. Palatsskolan som hade grundats för att utbilda kungabarn i hovlivet ville nu Karl utveckla så att den skulle passa in i den nya tiden. Han införde de fria konsterna men framförallt infördes religionsstudier. Alkuin tog med sig sina assistenter från York och revolutionerade hela utbildningen vid palatset. Han undervisade Karl som behövde lära sig att läsa och skriva tillsammans med Karls söner samt andra unga män samt de yngre prästerna vid slottskapellet. Karl lade det på klostrens ansvar att driva regelrätta skolor, detta genom en lag från 789, dessa skolor var under lång tid Europas enda bildningsanstalter.

Alkuin undervisar Karl den store

https://merryfarmer.files.wordpress.com/2012/02/alcuin-instructing-charlemagne.jpg

Alkuin skapade en modellskola och elever fanns det gott om. Mängder med handskrifter kopierades och kalligrafi hade en central roll med utvecklingen av minusklerna. Flera av hans elever tillhörde de mest framträdande intellektuella under den karolingiska tiden. Den strikta inriktningen som skolorna fick genom sina säten vid klostren gjorde att urvalet av avskrifter fick en olyckligt smal bredd.

Det finns minst 311 brev från Alkuin bevarade, flera av dessa till Karl den store, vilka utstrålar fromhet, men också fakta om samtidens litterära och sociala förhållanden. Alkuins brev är en av källorna till humanismen under den karolingiska tiden. Hans skrivna verk är betydelsefulla; en grammatik bok, verk om retorik och dialektik, de sista utformades som dialoger mellan Alkuin och Karl den store, dessutom författade han teologiska avhandlingar framförallt med kommentarer till Bibeln, samt dikter.

Alkuin ses allt som oftast som en av de mest betydelsefulla skaparna av den karolingiska renässansen. Han överförde den latinska kulturen till frankerna såsom den då hade utvecklats i England. Han fick i uppgift att uppdatera skriftspråket och latinet, det låg också på hans bord att uppgradera den elementära skolundervisningen. 

Från 796 var han abbot i klostret Martin av Tours fram till sin död 804.

Jag tror att Alkuin och det sammanhang som han verkade i gjorde stora bedrifter för latinets bevarande och utveckling Detta genom att reformera skolväsendet i det stora frankiska väldet, samt genom att kopiera och sprida skrifter/böcker och genom att minuskelskriften blev det gällande skriftspråket som medförde att den skrivna kommunikationen kunde läsas av varenda latinare.

Men framförallt var han tillsammans med Karl den store revolutionerande för skolväsendet.

 

Ett par länkar till brev dock inte till Karl, men jag tycker att man får lite mer personlig kontakt med Alkuin också är det ett bra tidsdokument, dock på engelska.

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/alcuins-brev-til-higbald-biskop-af-lindisfarne-793/

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/alcuins-brev-til-aethelred-konge-af-northumbria-793/